Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution

Sjørringvold Efterskole

 

Dato for godkendelse på generalforsamlinger: 17. april 2013
Dato for oprindelig godkendelse af Ministeriet for Børn og Undervisning: 4. april 2002
Dato for upload på hjemmeside: 06. Juni 2013

 

Vedtægter (vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 13. maj 2013) for den selvejende institution

 

Sjørringvold Efterskole

 

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

 

Stk. 1.            Sjørringvold Efterskole er en selvejende institution.

Stk. 2.            Institutionen er oprettet den 30.05.2001 og har hjemsted i Thisted kommune.

Stk. 3.            Institutionen ejer ejendommene matr. nr. 6 A, Vorupørvej 60, matr. nr. 6BU,

Voldgade 3, matr. 6CC, Vorupørvej 58, Voldgade 5, matr. 6AR, Voldgade 7, matr.

6CU, samt Voldgade 9, matr. 6cx, alle Sjørring, 7700 Thisted.
Stk. 4.            Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende

regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Værdigrundlag.

Sjørringvold Efterskole er en ordblindeefterskole, der henvender sig til unge med

specifikke læse- og stavevanskeligheder. Vi tror på, at vore elever læsefagligt styrkes

ved at være sammen med andre unge med samme problemstillinger i et intenst

undervisningsmiljø.

Vi mener endvidere, at vore elever i forpligtende samvær i ansvarlighed og gensidig respekt vil højne deres selvværd og livsglæde og omsorg for andre. Det er vores holdning, at undervisningen og samværet på skolen således vil udvikle eleverne socialt og menneskeligt og give dem flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund i dagens Danmark.

 

Stk. 6.        Formål og praksis.

Det er skolens mål at lære eleverne at overvinde deres læsehandicap efter den enkeltes forudsætninger, og eleverne skal have en forståelse af sig selv som frie mennesker i et forpligtende fællesskab.

Undervisningen og samværet søger at lægge vægt på oplevelse og indlevelse med udgangspunkt i almendannende og folkelig oplysning, dansk kultur, natur, historie, sang og fortælling, demokrati og forpligtende fællesskab.

 

§ 2. Skolekreds

 

Stk. 1.            Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, foreninger m.v.

og offentlige myndigheder som føler tilknytning til skolen og er villig til at

bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
Stk. 2.            Privatpersoner, dvs. andre end foreninger og offentlige myndigheder, skal udgøre

flertallet af skolekredsen.
Stk. 3.            Foreninger og offentlige myndigheder, som er medlem af skolekredsen, har hver én

stemme.

Stk. 4.            Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges

generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5.            Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent én gang

årligt, der forfalder senest 1. april.

Stk. 6.            Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7.             Skolens årsregnskab udleveres på generalforsamlingen, hvor regnskabet fremlægges.

Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, bygge- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

 

Stk. 1.            Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra

skolekredsen.

Stk. 2.            Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3.            Overskud fra skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til

tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.            Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.            Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning

om skolens nedlæggelse.
Stk. 3.            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller mail til medlemmerne med mindst flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af det godkendte regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Eventuelt

Stk.4.             Forslag til og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være skriftlige.

 

Stk. 5.            Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6.            Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer

eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 7.            Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er

beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk. 1.
Stk. 8.            1/3 af de fremmødte medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 9.            Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen.

Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

 

Stk. 1.           Bestyrelsen består af fem stemmeberettigede medlemmer, der vælges på

generalforsamlingen af og blandt skolekredsens myndige medlemmer.

Stk. 2.           Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og er skiftevis på valg, således at

to medlemmer vælges ved lige årstal og tre ved ulige årstal. Første gang går hele den nuværende bestyrelse af, og efter dette valg vil de to medlemmer med det største stemmetal sidde i to år, de andre i et år. Genvalg kan ske. Der vælges to suppleanter.

Stk. 3.            Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens §

7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4.            Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller

deltage i valg af medlemmer.

Forstanderen deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Øvrige medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden

stemmeret.

Stk. 5.            Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller

tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 6.        Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og sekretær.

 

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

 

Stk. 1.           Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens

økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2.        Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3.            Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk 4.             Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk 5.             Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en

undervisningsplan for det enkelte kursus. Stk. 6.        Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. §10,

stk. 1. og godkender årsrapporten.
Stk. 7.            Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i

forhold til skolens værdigrundlag.

 

Stk. 8.        Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde

 

Stk. 1.            Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2.            Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke

sager, der skal behandles.

Stk. 3.            Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder

eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4.            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

 

Stk. 5.            Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste

har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6.            En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller

skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7.            Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at

holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8.            Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage

honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9.            Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

 

Stk. 1.            Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det

pædagogiske ansvar.

Stk. 2.            Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3.            Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger

inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4.           Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere på skolen i enighed med

formanden.

Stk. 5.            Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet

og i kap. 8 om tavshedspligt.

§ 9. Medarbejderråd

 

Stk. 1.            Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2.            Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om

___________ inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.___________________________

Stk. 3.            Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

 1. Skolens kursusplan.
  1. Fordelingen af det af bestyrelsen i budgettet fastsatte beløb til indkøb af undervisningsmidler, undervisningsmaterialer, undervisningsinventar og øvrigt inventar.
  2. Nybygninger.
  3. Ombygninger.
  4. Ordensregler/Dagsrytme.

 

 

§ 10. Regnskab og revision

 

Stk. 1.            Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet

opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2.            Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede

regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3.            Regnskabsåret er kalenderåret.

 

 

§ 11. Tegningsret

 

Stk. 1.            Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to øvrige medlemmer af

bestyrelsen.

Stk. 2.            Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal,

jf.§7,stk. 4.

 

 

§ 12. Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.        Ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling.
§ 13. Nedlæggelse

 

Stk. 1.            Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor

mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning

om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med

almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2.            Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med

formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3.            Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske

opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i

skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
Stk. 4.            Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den

økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen

anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5.            Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til

skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamlingen den  17.04.2013 og den ekstraordinære generalforsamling 13.05.2013

Finn Wilkens, Thomas Christensen, Johan Thomsen, Jens Jørgen Olesen, Nora Hornstrup

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!