Ledende principper for Sjørringvold Efterskole

De ledende principper for Sjørringvold Efterskole

På Sjørringvold Efterskole arbejder vi dagligt ud fra værdier og har gennem årene fået omsat dette til en konkret skolekultur. Her på siden kan du læse mere om de ledende principper vi driver skole på.

De centrale principper er dannet omkring tillid, frihed og innovation, stilladsering, trivsel, fællesskab og ansvar samt grundregler.

Tillid

Vi har en forventning om, at vi på alle niveauer af organisationen arbejder med tillid som udgangspunkt for det, vi har for med hinanden. Vi er forpligtede til at varetage ansvaret for os selv og hinanden i samarbejdet og indsatsen for efterskolen. Det er afgørende, at tillid danner rammen for arbejdet med elever, mellem alle ansatte på alle niveauer af organisationen og i bestyrelsen. 

Tilliden forstås som et arbejdsredskab,  hvor der på alle niveauer af organisationen arbejdes med frihed under ansvar til at udvikle den menneskelige relation, der er så afgørende for skolens virke på alle niveauer. Derfor forventes det og arbejdes der hen mod, at man som elev eller ansat på Sjørringvold Efterskole kan anvende tilliden konstruktivt til at løfte for det forpligtende fællesskab. 

Fraviges denne forventning, igangsættes tiltag og samtaler for derigennem, at give den enkelte muligheden for at forstå tilliden som det fællesskabende. Nedbrydes tilliden helt, vurderes det ud fra ovenstående princip, hvordan og hvornår vi hjælper videre. 

Fællesskab og dannelse

Vi ønsker en skole med fokus på det forpligtende fællesskab og dannelse.  Det betyder, at den enkelte i omsorg for sig selv og andre er forpligtet til, efter bedste evne, at bidrage til det fælles og derigennem vise respekt for andre. Dannelse betyder at man dannes i forhold til noget andet end sig selv – kulturen, traditionerne, kunsten, demokratiet, naturen, universet, osv. I demokratiet hænger dannelse sammen med at kunne blive borger i samfundets aspekter, ikke kun dem der berører arbejde og erhvervsliv. Dannelse involverer et fællesskab man er forpligtet til at passe på og videreføre. Det er yderst vanskeligt at udvikle demokratisk sindede borgere, hvis ikke man indgår i forpligtende fællesskaber med andre, ikke mindst pædagoger og lærere af kød og blod. 

Vi anser dette som gældende for alle niveauer af skolens virke fra elevernes deltagelse i fællesarrangementer og fællesskabende aktiviteter til personalets mødekultur, samtaleform og engagement samt bestyrelsens frivillige arbejde. 

På Sjørringvold Efterskole forventer vi, at den enkelte tager ansvar for det fælles og at fællesskabet udvikles til at rumme alle. 

Fraviges det ledende princip i hensynet til den enkelte, gøres dette ud fra professionelle overvejelser. Opleves det ledende princip udfordret ved eksempelvis mobning på skolen, er det alles ansvar at indrage de involverede parter samt fællesskabet til en ændring af kulturen. 

Grundregler

Vi har brug for fælles og udmeldte principper der understøtter retningen for vores skole på alle niveauer. Vi ønsker ikke at møde andre med løftet pegefinger, men med en bevidsthed om, at reglerne hænger nøje sammen med tillid, og med samværet i det forpligtende fællesskab. 

Vi ønsker en skole med tydelige regler, men samtidig også en skole der i det menneskelige hensyn kan fravige og bøje principper i hensynet til den enkelte. Vi træffer velovervejede og informerede valg sammen med relevante samarbejdspartnere, når vi bestemmer os for at fravige et princip. 

Vi ønsker, at elever, forældre og medarbejdere forstår, at en fravigelse af principper ikke kun er en forkastning af regler, men derimod en omsorg og en arbejdsplatform for fastholdelse, tillid og gensidig respekt . 

Trivsel

Vi ønsker en skole, hvor det faglige og det relationelle arbejde fylder lige meget i udviklingen af skolens elever. Vi ved, at trivsel skabes i en lige vægtning af de to i en dynamisk undervisning. 

Vi tilrettelægger vores daglige tilbud på baggrund af det ledende princip ud fra en erkendelse af, at når en elev ikke er i trivsel skal vægtningen af de to ben justeres i en forventningsafstemning med relevante samarbejdspartere. 

Frihed og Innovation

Vi tilskynder refleksion over det, der virker for hele organisationen i det daglige. Vi tilskynder engagement og nysgerrighed i det daglige arbejde, hvor den enkelte medarbejder får mulighed og plads til at tænke nyt eller anderledes. Vi betragter fejl som uundgåeligt, men også som en mulighed for læring. Vi tilskynder rummelighed og omstillingsparathed overfor nye ideer og nye situationer da det er en styrke for efterskolen. Vi tilskynder den enkeltes engagement i videreuddannelse, netværk samt i det faglige og relationelle arbejde.

Vi ønsker at bibeholde en frihed til bevægelse i den frie skoleform med en kort vej fra tanke til handling. Et princip om, at der altid er plads til at udfordre status quo gennem forandringsmuligheder og forbedringer der passer til vores skoleform. Et princip der fordrer omstillingsparathed, nysgerrighed og evnen til at sige pyt på alle niveauer af organisationen. 

Stilladsering

Vi arbejder målrettet med initiativer til at elever skal blive selvstændige i det faglige og menneskelige. Når vi stilladserer for meget eller for lidt mister vi muligheden for, at udvikle ansvar for egen udvikling i den ønskede retning. 

Når det ledende princip for stilladsering fraviges eller ikke har den ønskede effekt igangsættes der i samarbejde med aktører omkring den enkelte elev, yderligere tiltag. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!