Ledende principper for Sjørringvold Efterskole

De ledende principper for Sjørringvold Efterskole

På Sjørringvold Efterskole arbejder vi dagligt ud fra værdier og har gennem årene fået omsat dette til en konkret skolekultur. Her på siden kan du læse mere om de ledende principper vi driver skole på.

De centrale principper er dannet omkring tillid, frihed og innovation, stilladsering, trivsel, fællesskab og ansvar samt grundregler.

Tillid

Vi har en forventning om, at vi på alle niveauer af organisationen arbejder med tillid som udgangspunkt for det vi har for med hinanden. Det er et ledende princip i arbejdet med elever, for ansatte, ledelse og bestyrelse. Tilliden forstås som et arbejdsredskab, hvor der på alle niveauer arbejdes med frihed under ansvar til at udvikle den menneskelige relation der er så afgørende for skolens virke på alle niveauer. Derfor forventes der på alle niveauer, at man kan anvende tilliden konstruktivt til at løfte for fællesskabet. 

Fraviges denne forventning, igangsættes tiltag og samtaler for derigennem at give den enkelte muligheden for at forstå tilliden som det fællesskabende. Nedbrydes tilliden helt, vurderes det ud fra ovenstående princip, hvordan og hvornår vi hjælper videre.

Fællesskab og ansvar

Vi ønsker en skole, hvor elever, ansatte og ledelse viser ansvarlighed og gensidig respekt for det forpligtende fællesskab. Det betyder, at den enkelte i omsorg for sig selv og andre er forpligtet til, efter bedste evne, at bidrage til det fælles og derigennem vise respekt for andre. 

Vi anser dette som gældende for alle niveauer af skolens virke fra elevernes deltagelse i fællesarrangementer og fællesskabende aktiviteter til personalets mødekultur, samtaleform og engagement. På Sjørringvold Efterskole bærer den enkelte lærer et stort personligt ansvar, både for sin undervisning, men også for den faglige sparring med kollegaer og skole/hjem samarbejdet. 

Fraviges det ledende princip i hensynet til den enkelte, gøres dette ud fra professionelle overvejelser. 

Grundregler

Vi har brug for fælles og udmeldte principper der understøtter retningen for vores skole på alle niveauer. Vi ønsker ikke at møde andre med løftet pegefinger, men med en bevidsthed om, at reglerne hænger nøje sammen med tillid, og med samværet i det forpligtende fællesskab. 

Vi ønsker en skole med tydelige regler, men samtidig også en skole der i det menneskelige hensyn kan fravige og bøje principper i hensynet til den enkelte. Vi træffer velovervejede og informerede valg sammen med relevante samarbejdspartnere, når vi bestemmer os for at fravige et princip. 

Vi ønsker, at elever, forældre og medarbejdere forstår, at en fravigelse af principper ikke kun er en forkastning af regler, men derimod en omsorg og en arbejdsplatform for fastholdelse, tillid og gensidig respekt . 

Trivsel

Vi ønsker en skole, hvor det faglige og det relationelle arbejde fylder lige meget i udviklingen af skolens elever. Vi ved, at trivsel skabes i en lige vægtning af de to i en dynamisk undervisning. 

Vi tilrettelægger vores daglige tilbud på baggrund af det ledende princip ud fra en erkendelse af, at når en elev ikke er i trivsel skal vægtningen af de to ben justeres i en forventningsafstemning med relevante samarbejdspartere. 

Frihed og Innovation

Vi tilskynder refleksion over det der virker i det daglige og for organisationen samtidig med, at der gives plads for nye ideer og innovative tiltag på alle niveauer. Vi betragter fejl som en mulighed for læring og tilskynder engagement i videreuddannelse, netværk samt i det faglige og relationsarbejdet.

Vi ønsker at bibeholde en frihed til bevægelse i den frie skoleform med en kort vej fra tanke til handling. Et princip om, at der altid er plads til at udfordre status quo gennem forandringsmuligheder og forbedringer der passer til vores skoleform. 

Stilladsering

Vi arbejder målrettet med initiativer til at elever skal blive selvstændige i det faglige og menneskelige. Når vi stilladserer for meget eller for lidt mister vi muligheden for, at udvikle ansvar for egen udvikling i den ønskede retning. 

Når det ledende princip for stilladsering fraviges eller ikke har den ønskede effekt igangsættes der i samarbejde med aktører omkring den enkelte elev, yderligere tiltag. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!