Generalforsamling

 

Generalforsamling 20. april 2005
Dagsorden   med referat:1. Kaj Kristensen blev dirigent
2. Bestyrelsens beretning
God økonomi og tilfredsstillende elevtal danner et godt grundlag for planerne   om bygningesmæssige udvidelser. Der kommer ny lokalplan for området. Der var   ros til skolen, fordi eleverne havde et godt ry i byen og aldrig virkede   eller optrådte generende på de lokale.
3. Forstanderens beretning
omhandlede skoleåret, der elevadfærdsmæssigt havde været det år, hvor der var   størst udfordringer. Flere forslag til at imødegå disse problemfelter, og   forstanderen kunne berolige med, at rent statistisk ville skolen ikke opleve   så slemt et år mere.
4. Det reviderede regnskab blev godkendt med et overskud på kr. 553.000.   Beløbet blev henlagt med henblik på at udgøre den kapital, der skal muliggøre   nyt byggeri.
5. Der var ingen indkomne forslag
6. Kontingent blev fastsat til kr. 50, 100 for ægtepar.
7. Bestyrelsesmedlemmerne Nanna Kjær og Else Christensen blev afløst af Karen   Pedersen og Arne Clausen. Kaj Pedersen opnåede genvalg.
Suppleanter blev Nanna Kjær og Paw Hansen.
8. Ove Lemvigh fra Brandt & Sigsten Pedersen blev påny valgt til revisor.
9. Evt.Er der spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til skolen eller til et   af bestyrelsesmedlemmerne.

..

Generalforsamling 27. april 2006
Dagsorden med referat:1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår:
John Langkjær
Jens Jørgen Olesen
Nuværende suppleanter på valg:
Nanna Kjær
Paw Hansen
8. Valg af revisor
Ove Lemvigh fra Brandt & Sigsten Pedersen foreslås
9. Evt.Dirigenten Nora Hornstrup gav ordet til formanden, der var positiv i sin     beretning for det forgangne år. Han omtalte den gode økonomi og forklarede     gangen i lokalplanen, hvis vedtagelse betyder iværksættelse af en     værkstedsbygning med motor, metal, træ, smedje og billedkunst.
Forstanderen tog over og takkede medarbejderne for engagement og     ihærdighed.
Regnskabet for 2005 med et overskud på kr. 701.000 blev godkendt, og der     var genvalg til John Langkjær og Jens Jørgen Olesen. Suppleanter blev Paw     Hansen og Dagmar Ebbesen.
Ove Lemvigh blev genvalgt som revisor, og derefter var der brød i     spisesalen.Medlemsskab koster kr. 50 pr. år. Vort kontonummer i Sparekassen Limfjorden     er 9116-17400-40991, hvis du foretrækker at overføre beløbet. Men du er     også meget velkommen til at kigge forbi. Vi har nabokaffe hver dag kl. 10!

..

Generalforsamling 2007
Dagsorden med referat:
1. Valg af dirigent
Kaj Kristensen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik kort skolens fem-årige historie og kunne fastslå, at       det var stærkt tilfredsstillende, at elevtallet var stigende gennem alle       årene, at økonomien var solid og i stadig fremgang, og at de ansatte       gennem alle disse år havde ydet en fremragende indsats.
3. Forstanderens beretning, herunder fremlæggelse af byggeplaner
Forstanderen gennemgik byggeplanerne og viste modeller og tegninger af       værkstedsbygningen. Placeringen blev diskuteret i lyset af indsigelserne       mod lokalplanen, der ventes godkendt medio maj.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Overskuddet på kr. 868.000 og regnskabet blev godkendt.
5. Ændring af værdigrundlaget (se herunder)
Ændringen blev vedtaget.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede 50,- pr.       medlem pr. år.
Vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår:
Kaj Pedersen
Karen Pedersen
Arne Clausen
Nuværende suppleanter på valg:
Paw Hansen
Dagmar Ebbesen
Paw Hansen kan ikke modtage genvalg, da han er ansat på skolen fra       1.3.2007.
Kaj Pedersen Karen Pedersen Arne Clausen opnåede alle genvalg til       bestyrelsen, mens Dagmar Ebbesen fik genvalg som suppleant, og Birgit       Jacobsen blev suppleant.
9. Valg af revisor
Ove Lemvigh fra Brandt & Sigsten Pedersen foreslås
Vedtaget.
10. Evt.

Ændring af vedtægterne:
Bilag til pkt. 5:

Følgende præcisering og ændringer blev vedtaget, så stk. 5 og 6 i       vedtægterne ændres til:

Stk. 5. Værdigrundlag.
Sjørringvold Efterskole er en ordblindeefterskole, der henvender sig til       unge med specifikke læse- og stavevanskeligheder. Vi tror på, at vore       elever læsefagligt styrkes ved at være sammen med andre unge med samme       problemstillinger i et intenst undervisningsmiljø.
Vi mener endvidere, at vore elever i forpligtende samvær i ansvarlighed       og gensidig respekt vil højne deres selvværd og livsglæde og omsorg for       andre.
Det er vores holdning, at undervisningen og samværet på skolen således       vil udvikle eleverne socialt og menneskeligt og give dem flere muligheder       for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund i dagens Danmark.

Stk. 6. Formål og praksis.
Det er skolens mål at lære eleverne at overvinde deres læsehandicap efter       den enkeltes forudsætninger, og eleverne skal have en forståelse af sig       selv som frie mennesker i et forpligtende fællesskab.
Undervisningen og samværet søger at lægge vægt på oplevelse og indlevelse       med udgangspunkt i almendannende og folkelig oplysning, dansk kultur,       natur, historie, sang og fortælling, demokrati og forpligtende       fællesskab.

For at have gyldighed skal punktet vedtages på to generalforsamlinger jf.       §12 stk.2 og der indkaldes hermed til den ekstraordinære, der finder sted       onsdag den 23. maj kl. 19.00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af ændring af værdigrundlaget
3. Evt.

Det skal bemærkes, at §1 stk.3 ændres ved lokalplanens endelige       vedtagelse.

Ret afsnit                                                                            Slet afsnit           Flyt afsnit                

 
Ekstraordinær       generalforsamling 23. maj 2007
Den ekstraordinære generalforsamling       onsdag den 23. maj vedtog ændringerne til værdigrundlaget.

..

Generalforsamling 23. april 2008
1. Valg af dirigent. Nora   Hornstrup blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning. Formand John Langkjær fortalte om årets store og   små begivenheder.
3. Forstanderens beretning. Finn Wilkens gav et indblik i et efterskoleår og   sagde herunder farvel til Lone køkkenleder og Sanne lærer. To elever fortalte   om deres forventninger til den nye værkstedsbygning.
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport. Regnskabet med kr. 1.140.000 i   overskud blev godkendt.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede 50,- pr. medlem   pr. år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
John Langkjær
Jens Jørgen Olesen
Begge blev genvalgt.
Nuværende suppleanter på valg:
Dagmar Ebbesen
Birgit Jacobsen
Lone og Dagmar blev valgt.
8. Evt.
Finn viste billeder fra byggeriets start til i dag. Derefter gik   skolekredsmedlemmerne over for at bese lokalerne ved selvsyn.
Til slut blev Lisbeths dejlige mad nydt i spisesalen, hvis udsmykning af   elever og kunstner Bent Løkke Rasmussen medlemmerne for første gang kunne   tage i øjesyn.

John Langkjær 2217 0066
Jens Jørgen Olesen 9797 1478
Arne Clausen 9797 1251
Kaj Pedersen 9797 1025
Karen Pedersen 9797 1518

NB! Vær opmærksom på, at medlemskab af skolekredsen koster kr.50 pr. caput.   Vort kontonummer i Sparekassen Limfjorden er 9116-17400-40991.

..

Generalforsamling 27. april 2009
1. Valg af dirigent. Nora Hornstrup   blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning. Formanden, Jens Jørgen Olesen, udtrykte i sin   beretning, at skolen er i god gænge med gode rammer og trofaste ansatte og   ærgrelse over, at det nuværende forstanderpar har valgt at gå på pension.
-Men det havde vi jo nok en anelse om, sagde han med glimt i øjet.
Der er indtil videre planlagt et nyt byggeri om to til fire år, hvor større   spisesal og køkken samt tre klasselokaler skal afløse de gamle, og hvor   ønsket om en lille hal kan blive opfyldt.
For at finansiere denne herlighed er det nødvendigt at hæve elevtallet,   hvilket har betydet, at der stadig er nogle ubesatte pladser til det kommende   skoleår.

3. Forstanderens beretning. Forstander Finn Wilkens gennemgik skoleåret set   fra elevens side og rettede en stor tak til alle ansatte for utrættelig   indsats i ofte svære situationer. Der var også en tak til bestyrelsen for et   godt samarbejde året igennem, hvor den har forstået, at ansvaret ligger hos   direktøren for den daglige ledelse. Der blev rettet en tak til skolens   formand gennem de første seks år, John Langkjær, for ihærdig og uegennyttig   indsats.
Han fremhævede, at skolen er prøvefri, da Folkeskolens Afsluttende Prøver   stort set kun er til de elever, der skal i gang med en gymnasial uddannelse.   Alle andre kan ”nøjes” med ni års skolegang, hvilket ikke alle forældre er   klar over.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet med overskuddet på kr.   733.000 blev godkendt.
5. Præsentation og godkendelse af ny forstander. Britta og Jepser Buchgraitz   blev godkendt.
6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede 50,- pr. medlem   pr. år. Vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår:
Kaj Pedersen
Karen Pedersen
Arne Clausen

De blev genvalgt.
Nuværende suppleanter på valg:
Lone Jørgensen
Dagmar Ebbesen

Lone Jørgensen og Kaj Kristensen blev valgt.
9. Evt.

..

Generalforsamling 27. april 2010
Referat

Valg af dirigent:
Kaj Kristensen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var   lovligt indvarslet.

Bestyrelsens beretning:
På trods af et år præget af uro med forstanderskifte midt på året er der tro   på fremtiden. Dervar fuld opbakning fra både lærere og bestyrelse da Paw   Hansen blev foreslået som konstitueret forstander. Han har fået god hjælp af   skolens tidligere forstander Finn Wilkens. Det er skolens klare mål at   forblive prøvefri. Økonomien er efter nybyggeriet ikke længere helt i top,   men der er dog overskud. Yderligere nybyggeri er derfor udskudt, indtil vi   får sparet lidt sammen. I forbindelse med byggeriet af Multihuset verserer   der en syns- og skønssag angående forskellige fejl.
Grunden omkring den gamle døgner er færdigt renset.
Jens Jørgen rettede en tak til lærerne for at stå last og brast i årets   turbulente perioder. Der blev rettet en tak til John Langkjær, der har valgt   at stoppe i bestyrelsen. Han har været med siden skolens start.

Forstanderens beretning:
Sidste årgang sluttede af med en fin overlevelsestur, klasseture, gallafest   og tårevædet afsked.
Det nye skoleår startede som sædvanlig med ture og inddeling af klasser.   Årgangen er rigtig god, den bedste hidtil. Paw rettede en tak til alle   ansatte og bestyrelse. Der bliver en fælles markedsføring med landets øvrige   21 ordblinde efterskoler bla. a. en fælles hjemmeside. Der er i årets løb   sagt farvel til 18 elever og taget 13 elever ind. Der er d.d. 54 elever.

Årsregnskab:
Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. Resultatet for   2009 udviser et overskud på kr. 90.000.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent:
Uændret – kr. 50,- per person.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg til bestyrelsen Jens Jørgen Olesen og John Langkjær og suppleanter   Lone Jørgensen og Kaj Kristensen. Til bestyrelsen valgtes Jens Jørgen Olesen   og Finn Wilkens. Som suppleanter Lise Vestergård og kaj Kristensen.

Valg af revisor:
Genvalg af revisor firmaet Brandt.

Eventuelt:
Finn Wilkens takkede for valget og sagde tak til John Langkjær.

..

Generalforsamling 27. april         2011

Referat

1. Valg af dirigent: Kaj Kristensen

2. Bestyrelsens beretning.
Skolen giver en stabil tilgang af elever, hvilket sikrer en sund         økonomi. Efter lukningen af Jegindø Efterskole er konkurrencen mærkbart         mindsket. Desværre trækker de ændrede tilskudsregler den forkerte vej.
Skolen drømmer om nyt køkken, spisesal og flere undervisningslokaler i         Underhusets sted.
Toilet og badeforhold trænger til renovering.
Der er underskrevet en købsaftale på Voldgade 9.
Syns- og skønssagen angående Multihuset ser nu endelig ud til at være         afsluttet med et for os fornuftigt resultat.
Formanden takkede personalet og især den nye forstander, Paw Hansen,         der er trådt i karakter som leder.

3. Forstanderens beretning.
De faste temauger og andre traditioner kører som tidligere år, og         skituren var en succes med alle på ski. Lærerne fik en tak for årets         indsats. Bestyrelsen fik en tak for gode møder og indsatsen under         aftenlærermøderne.
Der er optaget 46 elever til det kommende skoleår, og det vurderes som         normalt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Årets resultat viser et overskud på kr. 584.876, hvilket bedømmes som         udmærket. Det blev enstemmigt godkendt, og ligeledes blev de to         beretninger taget til efterretning.

5. Indkomne forslag.
Der var ingen.

6. Fastsættelse af kontingent.
Det blev uændret kr. 50 pr. person pr. år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var Arne Clausen, Kaj Pedersen, Karen Petersen og suppleanterne         Lise Vestergård og Kaj Kristensen.
Valgt til bestyrelsen blev Thomas Christensen (tidl. lærer på skolen         under navnet TC) 20 stemmer, Kaj Pedersen 18 og Karen Pedersen med 18.
Suppleanterne blev Ellen Krogh med 6 stemmer og Erna Larsen med 5.

8. Valg af revisor.
Genvalg af Brandt. Det blev igen påpeget, at dette ikke længere er et         generalforsamlingspunkt.

9. Evt.
Underholdning ved skolebandet.

Efter at høreskaderne havde lagt sig, var der kaffe.

 

..

 

Generalforsaming 15. april 2004
Dagsorden med referat:

 1. Valg af dirigent
  Kaj Kristensen blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Generelt godt år. Skolens logo af Erland Knudssøn blev afsløret på indvielsesdagen den 9. maj 2003 af borgmester Erik Hove Olesen. I starten af det nye skoleår 03/04 var der personaleudflugt til Rovvig Efterskole. Februar 2004 fælles dag for bestyrelse og ansatte med drøftelse af visioner og fremtid. Der ønskes en minihal opført. Der har været arkitektkonkurrence, hvor Niels Christoffersen vandt. Et udvalg har arbejdet ihærdigt på vedtægtsændringerne. Med baggrund i en god økonomi har skolen med hjælp fra Snedsted-Nørhå Sparekasse kunnet tilbagebetale alle private investorer i skolen. Meddelelsen om planerne for Jegindø Efterskole gav lidt panderynker, da skolen er i en skarp konkurrencesituation i forvejen.
  Beretningen blev vedtaget.
 3. Forstanderens beretning
  Beretningen blev vedtaget.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  Overskuddet på kr. 930.000 blev taget til efterretning.
 5. Godkendelse af vedtægtsændringerne
  Blev enstemmingt vedtaget.På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev følgende ændring yderligere vedtaget:
  I §4 Stk. 4 stryges denne sætning: ”Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest to dage før.”
 6. Indkomne forslag
  Ingen.
 7. Kontingent. Forslag om kr. 100,-
  Vedtaget.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Valgt blev: John Langkjær, Jens Jørgen Olesen, Kaj Pedersen, Else Christensen, Nanna Kjær.
  Suppleanter blev: Peter Geertsen og Paw Hansen.
 9. Valg af revisor
  Brandt & Sigsten Pedersen fortsætter.
 10. Evt.
  Er der spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til skolen eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
  John Langkjær 2217 0066
  Jens Jørgen Olesen 9797 1478
  Nanna Kjær 9797 1875
  Kaj Pedersen 9797 1025
  Else Christensen 9797 1336
  Margit Kahr 2022 8230
  Peter Geertsen 9796 5157

____________________________

Generalforsamling 24. april 2003
Dagsorden med referat:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Kaj Kristensen, som blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Generel tilfredshed med skolens start.
 3. Forstanderens beretning
  Blev enstemmigt vedtaget. Skolens personaleudflugt foregik hos Paw Hansen.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  med et overskud på kr. 11.000, fremlagt og godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Ingen.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kr. 100,-, hvilket godkendtes.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  John Langkjær
  Else Christensen
  Jens Jørgen Olesen
  Alle tre modtager genvalg.
  Og alle blev genvalgt.
  Suppleanter blev Flemming Krog og Mette Rosgaard.
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår Brandt & Sigsten Pedersen.
  Som blev valgt.
 9. Evt.:
  Finn Wilkens gjorde rede for skolens indvielsesdag fredag den 9. maj.
  Afsløring af ny sten, udsmykket af Erland Knudssøn.
  Eftermiddagsfest på plænen med levende musik.
  Aftenfest for indbudte gæster og skolekreds.
  Et gyldigt medlemskab forudsætter indbetalt kontingent senest kl. 19.00 før generalforsamlingen starter.
  Dorthe vil sidde ved indgangen fra kl. 18.30 og tage imod indbetalinger.
  Kontingentet på kr. 100,- kan også overføres til Morsø Sparekasse, konto 9100 – 450 084 6394.
  Vi skal i så fald blot have bekræftelse senest 24.4.

Medlemskabet gælder for et år frem til næste generalforsamling.
Regnskabet kan afhentes på skolens kontor fra den 10. april.

Venlige hilsner
John Langkjær
Formand for bestyrelsen /Finn Wilkens
____________________________

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!